KODEKS POSLODAVACA

Obaveze prema UPS
 
 1. Uvek ću raditi za dobro i u interesu UPS.
 2. Kao saradnik UPS obavezujem se da ću se pridržavati njene vizije, misije i njenog Statuta, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou.
 3. Kad god se budem pojavio kao predstavnik UPS, svoj ukupni izgled, psihofizičko stanje i ponašanje podrediću potrebama posla. Ličnu uređenost i odeću uskladiću sa uobičajnim oblačenjem za konkretnu situaciju, a uljudno vladanja i ophođenje prema drugima uskladiću sa poslovnim bontonom.
 4. Prihvatam i smatram obavezom da čuvam imovinu UPS, od oštećenja, uništenja ili otuđivanja, da njom rukujem i da je održavam na način uobičajen ili propisan uputstvima proizvođača.
 5. Prihvatam obavezu da ću sa svim dobrima UPS, kao i informacijama o njenom poslovanju postupati krajnje obazrivo.
 6. Kao pripadnik organizacije i njen saradnik imam obavezu i čast da svoje profesionalne obaveze izvršavam na produktivan način i uz maksimalnu kooperativnost u okviru svog tima i šire u okviru UPS.
 7. Kao pripadnik organizacije i njen saradnik čuvaču, štitiću i razvijaću ugled UPS u svim kontaktima.
 8. Prihvatam obavezu da neprekidno radim na sopstvenom usavršavanju i da ću svoja znanja i iskustva prenositi na druge saradnike.
 9. Obavezujem se da ću u međusobnim odnosima, na radnom mestu negovati duh uzajamnog poštovanja, razumevanja, saradnje i tolerantnosti.
Obaveze UPS prema članstvu
 1. Uvek ću raditi za dobro i u interesu članstva.
 2. Predstavljaću svoje članove u socijalnom dijalogu sa predstavnicima države i sindikata, zastupću njihove statusne interese na domaćem i međunarodnom planu.
 3. Članstvo i njihove potrebe smatraću središtem svojih dnevnih aktivnosti. Članstvo se mora slušati i neprekidno informisati, a njihovi opravdani zahtevi se moraju uvažiti i zadovoljiti – maksimalno brzo i u skladu sa Statutom UPS i važećim zakonskim propisima. Naši članovi – poslodavci moraju biti sigurni da će UPS učiniti sve da zaštiti njihove interese.
 4. Čuvaću poverljive poslovne informacije do kojih budem dolazio tokom rada, a koje se odnose na poslovanje članova.
 5. Postizanje zadovoljstva članstva, osnovni je posao i cilj svih aktivnosti UPS.
 6. Sve obaveze koje preuzimam prema članstvu, u ime UPS, izvršavaću na visokom profesionalnom nivou.
 7. U kontaktu sa članovima izražavaću poštovanje prema članstvu i UPS.
 8. Deo svoga rada posvetiću javnom radu. Unija će javnost redovno i na vreme izveštavati o aktivnostima koje mogu biti od opšteg značaja.
 9. Pri radu u korist članstva. neću praviti greške, neću se dugotrajno sporiti, utvrdiću precizno zahteve, biću argumentovan, istrajan, objektivan, tačan i odlučan.

PRINCIPI  ...

PRINCIPI DELOVANJA UNIJE POSLODAVACA SRBIJE
 
 Unija poslodavaca Srbije, kao jedini legitimni predstavnik poslodavaca u socijalnom dijalogu sa predstavnicima države i sindikata, kao predstavnik statusnih interesa svojih članova na nacionalnom i međinarodnom nivou, deluje u skladu sa određenim principima.
Principi delovanja predstavljaju osnovu na kojoj se izgrađuju odnosi između članova i odnosi sa državnim organima i sindikatima.
 
1. Unija poslodavaca Srbije je nevladina i nestranačka organizacija.( član 1. Statuta)
 UPS zastupa interese svojih članova u dijalogu sa državnim organima i sindikatima bez mešanja u politička delovanja i opredeljenja pojedinih članova. Samo kao nestranačka organizacija možemo da na pravi način izrazimo zajedničke interese svih članova, bez obzira na njihovo političko opredeljenje.
 
2. Članstvo u Uniji poslodavca Srbije je dobrovoljno ( član 19. i 20. Statuta )
 Svaki poslodavac, bez obzira na broj zaposlenih, može biti član UPS. Dobrovoljnost izbora predstavlja demokratsku tekovinu kojom se izražava volja pojedinca da svoje interese usklađuje sa interesima drugih poslodavaca, a radi stvaranja uslova za ravnopravni položaj svih privrednih subjekata na tržištu.
 
3. Svi članovi imaju pravo da učestvuju u radu UPS ( član 21. i 23. Statuta )
 Svaki poslodavac član UPS ima pravo da iznosi predloge za unapređenje rada i dostavlja informacije za koje smatra da su od značaja za celokupno članstvo i koje trebaju da budu razmatrane na organima UPS. Kao i članstvo, dobrovoljno učestvovanje u radu tela i organa UPS svakog poslodavca predstavlja izraz njegove zainteresovanosti i želje da doprinese stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta. Zainteresovanost svakog člana za rad su osnova za svako uključivanje u tela i organe UPS.
 
4. Članstvo u UPS podrazumeva plaćanje članarine ( član 21. Statuta )
 Kako je UPS nevladina organizacija zasnovana na slobodno izraženoj volji svakog poslodavca da dobrovoljno pristupi u njeno članstvo, ona ne ostvaruje prihode za svoj rad iz državnih – budžetskih izvora. Samofinansiranje organizacije kroz uplatu članarine od strane svih članova, predstavlja dokaz da članovi prepoznaju značaj i potrebu zajedničkog nastupa pred državnim organima i sindikatima i time postižu nezavisnost delovanja i odlučivanja. Kroz redovnu uplatu članarine postiže se finansijska nezavisnost organizacije, čime se istovremenu predupređuju svi mogući oblici pritisaka i uticaja na organizaciju ako ona zavisi od jednog izvora sredstava. Članarina je obavezna, ali je njen iznos dobrovoljan, čime se omogućava da svaki poslodavaca prema svojim realnim mogućnostima odredi iznos mesečne članarine i time doprinese stvaranju uslova za delovanje i rad UPS. Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o porezu na dobit privrednih društava, dobrovoljno uplaćena članarina se smatra kao trošak i oslobođena je plaćanja poreza na dobit do visine od 0,1 % godišnjeg bruto prometa privrednog subjekta.
 
5. UPS se zalaže za veću ulogu i značaj socijalnog dijaloga
 Ustanovljavanje novih kapitalističkih odnosa nakon decenija netržišnog privređivanja neminovno dovodi do pojava sukoba interesa između sveta kapitala i sveta rada. Kao predstavnik sveta kapitala, UPS se zalaže za uspostavljanje partnerskih odnosa između poslodavaca i predstavnika radnika, koji će probleme rešavati mirnim putem kroz dijalog i pregovaranje, a bez nanošenja štete, kako poslodavcima i kapitalu, tako i materijalnom položaju radnika. Ostvarena pozicija reprezentativne poslodavačke organizacije stvara preduslove za dalje izgrađivanje ravnopravnih partnerskih odnosa sa predstavnicima izvršne vlasti i predstavnicima radnika, kroz učešće u radu, kako lokalnih tako i republičkog Socijalno-ekonomskog saveta.
 
6. UPS se zalaže za poštovanje i primenu svih zakona
 Evropska integracija Srbije podrazumeva uspostavljanje stabilnog pravnog poretka i pravne sigurnosti. Ostvarivanje ovog cilja se postiže kroz striktno poštovanje zakona i njihovo sprovođenje u praksi. Kao organizacija koja i učestvuje u izradi pojedinih zakonskih rešenja, UPS preuzima i deo odgovornosti za njihovu primenu od strane članova UPS. Promocija i uvođenje evropskih standarda rada, poslovanja, ponašanja, uz zalaganje za sprovođenje zakona i ravnopravnost svih privrednih subjekata bez obzira na veličinu i značaj, doprineće da poslodavci prihvate moderne metode delovanja koje će istovremeno omogućiti ostvarivanje boljih rezultata i povećanje profita.
 
7. UPS se zalaže za ostvarivanje “Milenijumskih ciljeva”
Prihvatanjem ciljeva kojima se: iskorenjuje krajnje siromaštvo i glad; postiže univerzalno osnovno obrazovanje za sve; promoviše jednakost polova; smanjuje smrtnost dece i poboljšanje zdravlja majki; podržava borba protiv AIDS, malarije i svih drugih oboljenja koja predstavljaju pretnju zdravlju celokupnog čovečanstva; osigurava održivost životne sredine i razvija globalno partnerstvo i razvoj, su osnova za uspostavljanje komunikacije i ravnopravnog doprinosa u radu međunarodnih organizacija.
 
8. Kodeks poslovne etike Unije poslodavaca Srbije
Ključna uloga poslodavaca u uspostavljanju modernog privrednog ambijenta je nezamisliva bez odgovornog odnosa koji podrazumeva dobrovoljno prihvatanje i primenu etičkih načela kojima se uspostavljaju određena pravila ponašanja i delovanja poslodavaca. Profesionalna pravila ponašanja i delovanja kao i višedecenijsko iskustvo zanatlija, preteča modernih poslodavaca, predstavljaju osnovu za donošenje i uspostavljanje etičkih načela koja će biti široko prihvaćena i koja će omogućiti da se ponovo uspostavi pravi odnos poštovanja i poverenja između poslodavaca i svih ostalih učesnika u privrednom životu.

Kodeks poslovne etike UPS predstavlja dokument u kome su precizno navedene sve dužnosti primernog i časnog poslodavca, kao i sankcije UPS prema svojim članovima koji se ogreše o Kodeks.