O UNIJI...

 
ŠTA JE UNIJA POSLODAVACA SRBIJE
 
Unija poslodavaca Srbije je organizacija koja okuplja poslodavce, MSP i kompanije svih oblika svojine radi artikulisanja zajedničkih ciljeva i interesa, sa ciljem postizanja najpovoljnije pozicije u odnosu na Vladu i sindikate.
  OSNOVNI POJMOVI
 
Zakon o radu ( Službeni glasnik RS br. 24/2005), u glavi 2. Značenje pojedinih pojmova, u članu 5. stav 2. definiše pojam „poslodavac“ i navodi:
 
 „Poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste domaće, odnosno strano pravno i fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica“
U istoj glavi, u članu 7. Zakon o radu definiše pojam „udruženja poslodavaca“ i navodi:
 
 „Udruženjem poslodavaca, u smislu ovog zakona, smatra se samostalna, demokratska i nezavisna organizacija u koju poslodavci dobrovoljno stupaju radi predstavljanja, unapređenja i zaštite svojih poslovnih interesa, u skladu sa zakonom.“
PRAVNI OKVIR POSTOJANJA I DELOVANJA
Unija poslodavaca Srbije je osnovana i registrovana 1994. godine na osnovu Zakona o udruživanju građana u društvene i političke organizacije kao društvena organizacija, a nakon donošenja Zakona o radu ( Službeni glasnik RS br. 24/2005), Unija poslodavaca Srbije je registrovana kao poslodavačka organizacija i svoj status i delovanje je uskladila sa načelima koja su utvrđena ovim zakonom.
 
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o državnoj upravi (Službeni glasnik RS broj 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99), člana 217.stav 1. Zakona o radu (Službeni glasnik RS br. 24/2005), i člana 7. stav 1. Pravilnika o upisu udruženja poslodavaca u Registar (Službeni glasnik RS br. 29/2005), ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je dana 05.04.2005. godine Rešenje broj 110-00-276/2005-02, kojim je Unija poslodavaca Srbije, sa sedištem u Zemunu, ulica Stevana Markovića broj 8, upisana u Registar udruženja poslodavaca, koji se vodi u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, pod rednim brojem 1.
 
Na osnovu člana 231. stav 1. Zakona o radu ( Službeni glasnik RS br. 24/2005), ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje broj 110-00-439/2005-02 kojim se utvrđuje reprezentativnost Unije poslodavaca Srbije, sa sedištem u Zemunu, ulica Stevana Markovića broj 8, upisane u Registar udruženja poslodavaca rešenjem broj 110-00-276/2005-02 Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, od 5. aprila 2005. godine, pod rednim brojem 1. ( Službeni glasnik RS br. 54/2005 od 24. juna 2005. godine)
 
Kao reprezentativna poslodavačka organizacija, Unija poslodavaca Srbije ostvaruje određena prava koja su navedena u članu 239. Zakona o radu koji glasi: “ Sindikat, odnosno udruženje poslodavaca, kome je utvrđena reprezentativnost u skladu sa ovim zakonom, ima: 1. pravo na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora na odgovarajućem nivou; 2. pravo na učešće u rešavanju kolektivnih radnih sporova; 3. pravo na učešće u radu tripartitnih i multipartitnih tela na odgovarajućem nivou; 4. druga prava, u skladu sa zakonom.

ISTORIJAT

 

    Unija poslodavaca Srbije osnovana je kao nevladina i neprofitna organizacija 1994. godine, najpre kao asocijacija poslodavaca Srbije, a po ugledu na slične i srodne organizacije u svetu. Kao model za osnivanje Unije poslodavaca Srbije poslužili su statut i organizacioni principi Konfederacije poslodavaca Španije. Osnovno jezgro članstva, pored osnivača, bila su opšta udruženja privatnih preduzetnika iz većih gradova Srbije.
    Sve veće interesovanje poslodavaca sa celokupne teritorije Jugoslavije, kao i neophodnost komuniciranja sa međunarodnom javnošću, dovelo je do formiranja Unije poslodavaca Jugoslavije 1995. godine, kasnije Unije poslodavaca Srbije i Crne Gore (2002. godine), koja u svom sastavu ima predstavnike Unije poslodavaca Srbije i Unije poslodavaca Crne Gore. Kako su kontakti sa međunarodnom javnošću i učešće na međunarodnim skupovima u domenu Unije poslodavaca Srbije i Crne Gore, a konkretna realizacija socijalnog dijaloga u našoj zemlji i to u skladu sa pravilima i preporukama međunarodne zajednice, u domenu republičkih Unija poslodavaca, ove organizacije se prepliću i uzajamno dopunjuju u svojim ukupnim aktivnostima.
    Nakon referenduma u Crnoj Gori 21. maja 2006. godine i proglašenja nezavisnosti Republika Crna Gora dobija status posmatrača u Međunarodnoj organizaciji rada, a Republika Srbija postaje punopravni član. Svečano proglašenje Srbije u punopravno članstvo MOR-a održalo se 06. juna 2006. godine na 95. Godišnjoj Konferenciji.
    Unija poslodavaca Srbije danas broji preko 140 000 članova. Ovaj broj sačinjavaju pojedinačni članovi, odnosno pojedinačna preduzeća uglavnom mala i srednja i kolektivni članovi – udruženja osnovana po teritorijalnom principu ili kao strukovna udruženja. Ovakvo organizovanje i postavljanje jasno definišu UPS kao organizaciju koja se razlikuje od nekih drugih poslovnih asocijacija preduzetnika i poslodavaca u Srbiji.

ULOGA, VIZIJA, MISIJA, STRATEGIJA ...

VIZIJA-ŠTA ŽELIMO DA BUDEMO
 
Cilj je da UPS bude stožer okupljanja poslodavaca, kao izraz njihove prirodne potrebe za jedinstvom kojim se postiže snaga i znaćaj delovanja. Želimo da budemo organizacija koja okuplja najveći broj poslodavaca, vlasnika kapitala i onih koji neposredno stvaraju profit, ona organizacija u Srbiji koja će svojim autoritetom i brojnošću svojih članova biti uvažavana kao nezamenjivi partner Vladi i sindikatima, i direktno i odlučujuće uticati na donošenje zakona i propisa koji su od suštinske važnosti za efikasno funkcionisanje slobodnog tržišta.
 
MISIJA UNIJE POSLODAVACA SRBIJE
 
Unija poslodavaca Srbije je poslodavačka organizacija koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja poslodavce iz privatnog i javnog sektora. UPS je nestranačka organizacija koja nastoji da utvrdi zajedničke interese poslodavaca vezane za njihove ekonomske, socijalne i druge potrebe i da zastupa opredeljenja poslodavaca pred državnim organima, Vladom i sindikatima.
 
STRATEGIJA-KAKO MISLIMO TO DA POSTIGNEMO
 
Postizanje zacrtanog cilja uključuje pre svega dalje približavanje i objašnjenje uloge poslodavačke organizacije u društvu i njen značaj za njegov dalji razvoju. UPS će raditi na promeni do sada uvreženog načina razmišljanja poslodavaca da država poslodavce i ne pita prilikom donošenja pojedinih propisa. Propisi i zakoni su do skora bili više odraz naučne teorije, odnosa političkih partija i zahteva međunarodne zajednice, nego stvarni odraz potreba i mogućnosti same privrede. Poslodavci moraju da promene svest i da shvate da će se njihov zajednički glas, kada ga jasno artikulišu i izraze, mnogo jače i dalje čuti. Tada sigurno neće biti marginalizovan, a poslodavcima više neće biti jedna od najvažnijih stavki u delovanju “traženje rupa u zakonu”. Okupljaćemo poslodavce na granskom nivou i omogućiti im da sami sagledaju i analiziraju stanje u kome deluju, da donesu određene zaključke, predloge, viđenja i sugestije, i da sa konkretno definisanim i obrazloženim predlozima izađemo pred Vladu i resorna ministarstva. Uključivaćemo poslodavce u sve segmente donošenja odluka koje se tiču daljeg razvoja društva, zapošljavanja, uvođenja novih tehnologija, stručnog obrazovanja, obrazovanja i prekvalifikacije radne snage, ekologije i zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, kao i svih drugih segmenata koji predstavljaju elemente za uspešno poslovanje i ostvarivanje profita. Nastojaćemo da poslodavce još više uključimo u rad organa lokalne samouprave kroz aktivno delovanje u lokalnim socijalno-ekonomskim savetima. Ukazivaćemo poslodavcima na značaj njihovog interesovanja za razvoj mesta u kome rade, jer će im to omogućiti i razvoj infrastructure radi uspešnije i efikasnije proizvodnje. Pozivaćemo i uključivati u naše aktivnosti i sve one koji sada nisu naši članovi. Ohrabrivaćemo ih da nam se priključe, da dođu, vide i osete kako radimo, da i oni iskažu svoje probleme, da te probleme verifikujemo i izrazimo kao zajednički imenitelj važan za sve poslodavce. U saradnji sa ekspertima i naučnim ustanovama svih profila, tražićemo najadekvatnija rešenja, predlagaćemo efikasne načine za rešavanje trenutnog stanja, ali u svetlu mogućnosti poslodavaca. Tražićemo uvođenje dodatnih poreskih i fiskalnih olakšica za poslodavce u onim granama gde postoje deficitarna zanimanja a postoji prerspektiva za razvoj i napredak. Ovakave i druge, jedinstvene stavove koji predstavljaju izraz težnji svih poslodaca, prenosićemo Vladi i ministarstvima. Organizovaćemo razne seminare radi edukacije članstva u svim oblastima u kojima to radi Međunarodna organizacija rada i Međunarodna organizacija poslodavaca. Očekujemo da će ovako zacrtana Vizija onoga šta želimo da budemo, i Strategija kako to mislimo da ostvarimo, biti prepoznata kao istinsko nastojanje da se što veći broj poslodavaca okupi u UPS kako bi bio u prilici da jedinstveno izrazi svoje mišljenje i da svoj doprinos u želji za stvaranjem realnih i stabilnih uslova poslovanja.
 VRH STRANE